BENDROSIOS  TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SĄLYGOS

1.TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

1.1. Nuomotojas sutartu laiku ir sutartoje vietoje perduoda Nuomininkui tinkamą eksploatacijai ir su pilnu degalų baku transporto priemonę. Nuomininkas apžiūri transporto priemonę ir nedelsdamas praneša Nuomotojui apie pastebėtus transporto priemonės defektus.

1.2. Nuomininkas grąžina transporto priemonę sutartu laiku į sutartą vietą, transporto priemonė turi būti su pilnu degalų baku ir tokios pat būklės, kokia buvo ją perdavus, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.3. Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti transporto priemonę  daugiau kaip 59 min. po sutarto laiko, Nuomotojas turi teisę pareikalauti iš Nuomininko sumokėti nuomą už vieną papildomą dieną. Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti transporto priemonę daugiau kaip 4 valandas po sutarto laiko, Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko sumokėti dvigubą dienos mokestį už kiekvieną pavėluotą dieną.

1.4. Nuomininkui  grąžinus automobilį anksčiau sutartyje numatyto laiko, sumokėtas nuomos mokestis nėra grąžinamas. 

Klientui suteikiama galimybė neišnaudotą likutį panaudoti sekančios nuomos metu 12 mėn. laikotarpyje

1.5. Jeigu Nuomininkas negali grąžinti transporto priemonės dėl mirties, ligos ar kito nenumatomo įvykio, Nuomininkas turi teisę pratęsti nuomos laikotarpį iki 7 kalendorinių dienų, o Nuomotojas turi teisę už šį laikotarpį skaičiuoti įprastą nuomos mokestį.

 

  1. ATSISKAITYMAI

2.1 Nuomininkas sumoka Nuomotojui sutartą nuomos mokestį ir grąžina transporto priemonę su pilnu degalų baku.

2.2 Transporto priemonės nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal standartinio transporto priemonėje įmontuoto kilometražo matuoklio parodymus. Jeigu sugadinamas matuoklis arba pažeidžiama jo plomba, Nuomininkas sumoka nuomos mokestį pagal atstumą, kurį apskaičiuoja Nuomotojas, arba mažiausiai 1000 km  už kalendorinę dieną, išskyrus, kai viena iš šalių įrodo faktinį nuvažiuotą atstumą.

2.3 Nuomininkas sumoka užstatą, nurodytą sutartyje, kai jam perduodama transporto priemonė. Faktinį nuomos mokestį Nuomininkas sumoka, o Nuomotojas išrašo galutinę sąskaitą faktūrą po to, kai grąžinama transporto priemonė.

2.4 Jeigu Nuomininkas vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar kitą pagal Sutartį numatytą sumą, jis sumoka Nuomotojui delspinigius, kurie sudaro 0,2% nuo uždelstos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami už laikotarpį, kuris prasideda po atitinkamos Mokėjimo datos sekančią dieną, o baigiasi faktinio nuomos mokesčio sumokėjimo dieną (imtinai).

2.5 Jeigu asmuo, organizacija ar bendrovė, nurodyta kaip mokėtojas, nesumoka nuomos mokesčio ar nepatenkina kitų pagal Sutartį ar įstatymus jiems pareikštų pretenzijų, už nuomos mokestį ir tokias pretenzijas atsako Sutartį pasirašęs asmuo.

 

  1. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ

3.1 Nuomininkas naudojasi transporto priemone tik Sutartyje numatytose šalyse ir veža tik tiek keleivių ir bagažo, kiek nurodyta transporto priemonės registracijos liudijime.

3.2 Nuomininkas neleidžia vairuoti transporto priemonės jokiam kitam asmeniui be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo.

3.3 Nuomininkas nenaudoja transporto priemonės lenktynėse, važiavimui apledėjusiu keliu, vilkimui arba kitam tikslui, kuris neatitinka tiesioginės transporto priemonės paskirties.

3.4 Kai pats Nuomininkas nėra transporto priemonėje, jis privalo uždaryti transporto priemonę, ją užrakinti ir įjungti apsaugos signalizaciją.

3.5 Nuomininkas niekam neduoda transporto priemonės raktų, su transporto priemone susijusių dokumentų ir grotuvo priekinės panelės bei paima visus šiuos daiktus iš transporto priemonės, kai pats iš jos išlipa.

3.6 Nuomininkui draudžiama transporto priemonę vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų, kai serga arba yra išvargęs, nes tokios būsenos gali trukdyti tiksliai įvertinti eismo sąlygas ir laikytis eismo taisyklių.

3.7 Nuomininkas privalo laikytis parkavimo ir eismo taisyklių, nes kitaip privalės laiku ir pagal privalomą tvarką sumokėti visas su transporto priemone susijusias baudas už parkavimo ir eismo taisyklių nesilaikymą, kurias Nuomininkas arba Nuomotojas turi sumokėti už laiką, kai transporto priemone naudojosi Nuomininkas. Jeigu toks reikalavimas sumokėti baudas pateikiamas Nuomininkui, kai transporto priemonė jau grąžinta, o galutinė sąskaita faktūra  apmokėta, Nuomotojas turi teisę sumokėti baudą neteikdamas jokių prišpriešinių  reikalavimų ir reikalauti Nuomininko sumokėti baudos sumą.

3.8 Nuomininkas viso nuomos laikotarpio metu tikrina transporto priemonės techninę būklę, laikydamasis transporto priemonės gamintojo arba Nuomotojo instrukcijų , esant reikalui papildo tepalo, aušinimo skysčio ir langų  plovimo skysčio lygius ir stebi bei reguliuoja oro slėgį padangose. Nustatęs defektus ar gedimus, Nuomininkas nedelsiant apie juos praneša Nuomotojui ir esant reikalui grąžina transporto priemonę Nuomotojui.

3.9 Jeigu Nuomininkas neįvykdo 1.2, 5.1 ir 3.1-3.8 punktuose nurodytų įsipareigojimų, jis privalo atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius, kurių suma gali siekti transporto priemonės kainą.

3.10 Draudiminio įvykio atveju Nuomininko įsipareigojimai Nuomotojui apsiriboja sutartyje nustatyta Nuomininko finanasinės atsakomybės suma, tačiau su sąlyga, kad draudimas pilnai padengia likusią nuostolių dalį.

 

  1. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ

4.1. Nuomotojas įsipareigoja apdrausti transporto priemonę civilinės atsakomybės draudimu. Už transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimą mokėtini mokesčiai yra įtraukti į nuomos mokestį.

4.2. Nuomotojas įsipareigoja apdrausti transporto priemonę KASKO draudimu nuo avarijos (CDW) ir vagystės (TP).

4.3. Ne nuomos laikotarpiu Nuomotojas reguliariai atlieka techninę transporto priemonės priežiūrą.

4.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius, kylančius dėl transporto priemonės defektų.

 

  1. PROCEDŪROS APTIKUS GEDIMUS, ĮVYKUS AVARIJAI AR VAGYSTEI

5.1. Nuomininkas nedelsdamas praneša Nuomotojui apie transporto priemonės defektus, vagystę, plėšimą arba avarijas bei įvykdo Nuomotojo instrukcijas. Įvykus avarijai, Nuomininkas nedelsdamas nubraižo atitinkamą avarijos schemą.

5.2. Nuomininkas nedelsdamas praneša policijai apie transporto priemonės vagystę, plėšimą arba avariją ir atstovauja Nuomotojo interesus policijoje, kol Nuomotojas atleidžia Nuomininką nuo tokio įsipareigojimo.

5.3. Transporto priemonės vagystės atveju Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui visus transporto priemonės raktus ir dokumentus, kuriuos turėjo. Kitu atveju Nuomininkas bus asmeniškai atsakingas už dėl vagystės Nuomotojo patirtus nuostolius, kurie gali siekti transporto priemonės kainą.

 

  1. NUOMOS SĄLYGOS

6.1. Automobiliuose rūkyti bei vežti gyvūnus griežtai draudžiama. Bauda 50 Eur.

6.2. Pametus išnuomotos transporto priemonės dokumentus ar raktus, mokama 300 € bauda.

6.3. Išvykimas į užsienį nuomojamu automobiliu galimas tik gavus raštišką nuomotojo sutikimą. Už savavališką išvykimą į užsienio šalį be nuomotojo leidimo,  taikoma 1000 Eur bauda. Įvykus autoįvykiui šalyje, kuri nėra nurodyta nuomos sutartyje, įvykis laikomas nedraudiminiu.

6.4. Užstatas Lietuvoje: lengvųjų automobilių 120-300 Eur, mikroautobusų 200-600 Eur. Užstatas kitose šalyse pagal atskirą susitarimą.

6.5.  Vidutinė viso nuomos periodo paros rida turi neviršyti 300 km, kiekvienas papildomai nuvažiuotas kilometras papildomai apmokestinamas 0,10 Eur lengviesiems automobiliams, bei 0,12 Eur mikroautobusams.

6.6. Jeigu transporto priemonės gedimas atsiranda dėl netinkamo kuro naudojimo, nuomininkas turi atlyginti padarytą žalą bei pateikti visus užpilto kuro apmokėjimo kvitus. Nepateikus užpilto kuro apmokėjimo kvitų ir neįrodžius fakto, kur buvo piltas kuras, yra laikoma, kad į automobilį buvo pilamas netinkamas kuras.

 

  1. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIS IR GINČŲ SPRENDIMAS

7.1. Sutartis pradeda galioti ją pasirašius, o jos galiojimas baigiasi, kai šalys tinkamai įvykdo Sutarties sąlygas.

7.2. Sutarties sąlygas galima keisti, gavus visų šalių, kurių atžvilgiu surašomas raštiškas susitarimas dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, sutikimą.

7.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesibaigus jos galiojimo terminui ir pareikalauti nedelsiant grąžinti transporto priemonę, jeigu paaiškėja, kad Nuomininkas nevykdo arba negali įvykdyti Sutarties sąlygų, padaro nuostolių transporto priemonei arba Nuomotojui, ar sukelia pavojų savo arba kitų asmenų saugumui.

7.4. Visi tarp šalių kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

AutonuomaTau rezervacijos formose privalote pateikti teisingą informaciją. Jeigu pateikti duomenys melagingi, administracija turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar apriboti galimybes naudotis nuomos paslaugomis. Asmeniniams duomenims pasikeitus, privalote įspėtį administraciją.

Asmens duomenys renkami ir naudojami tik teisėtais ir apibrėžtais tikslais, Jūsų automobilio nuomos patogumui, sklandžiam automobilių pristatymui užtikrinti. Jūsų El. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojami tik gavus Jūsų sutikimą, kurį duodate, įvesdami duomenis automobilio užsakymo formoje pažymėję “Perskaičiau ir sutinku su visomis rezervacijos sąlygomis.”

AutonuomTau neteikia asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, taip pat, kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

 

9. SLAPUKAI

Jūsų kompiuteryje ir mobiliajame įrenginyje įrašome slapukus (angl. „cookies“), kurie padeda atpažinti Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, taip pat, padeda paprasčiau naudotis visomis sveitainės funkcijomis.